RSS
A+

TAVA izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai dalībai nacionālajos stendos 2012./2013. gadā

03.09.2012

No 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 24.septembrim (ieskaitot) notiks projektu iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm dalībai nacionālajos stendos 2012./2013. gadā šādās starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs.

 1. Starptautiskā izstāde „World Travel Market”: www.wtmlondon.com
  norises vieta: Londona, Lielbritānijā
  norises laiks: no 05.11.2012. līdz 08.11.2012.
  nacionālā stenda platība – 47.50 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā – 16 darba vietas
 2. Starptautiskā izstāde „MATKA”: www.matkamessut.fi
  norises vieta: Helsinkos, Somijā,
  norises laiks: no 17.01.2013. līdz 20.01.2013.
  nacionālā stenda platība – 50 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā - 16 darba vietas
 3. Starptautiskā izstāde „Tourest”: www.tourest.eu
  norises vieta: Tallinā, Igaunijā
  norises laiks: no 15.02.2013. līdz 17.02.2013.
  nacionālā stenda platība – 50 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā – 16 darba vietas
 4. Starptautiskā izstāde „Adventur”: www.litexpo.lt
  norises vieta: Viļņā, Lietuvā
  norises laiks: no 01.02.2013. līdz 03.02.2013.
  nacionālā stenda platība – 50 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā – 16 darba vietas
 5. Starptautiskā izstāde „ITB”: www.itb-berlin.de
  norises vieta: Berlīnē, Vācijā
  norises laiks: no 06.03.2013. līdz 10.03.2013.
  nacionālā stenda platība – 70 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā -  17 darba vietas
 6. Starptautiskā izstāde „MITT”: www.mitt.ru
  norises vieta: Maskavā, Krievijā;
  norises laiks: no 20.03.2013. līdz 23.03.2013.
  nacionālā stenda platība – 72 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā – 25 darba vietas
 7. Starptautiskā izstāde „TUR”: www.tur.se
  norises vieta: Gēteborgā, Zviedrijā
  norises laiks: no 21.03.2013. līdz 24.03.2013.
  nacionālā stenda platība – 48 m²
  darba vietu skaits nacionālajā stendā – 16 darba vietas

Atbalsts komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs tiks sniegts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos” līdzekļiem, kas īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros.

Atbalsta saņemšanai komersanti, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un ostu pārvaldes aizpilda un noteiktajā termiņā iesniedz TAVA ERAF pretendenta projekta iesnieguma veidlapu. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotā persona. Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

Projektu iesniegumu atlasi TAVA veic saskaņā ar 2012. gada 30. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 03-06/4 „Kārtība, kādā sniedz atbalstu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, darbības programmas „Uzņēmējdarbības un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2. apakšaktvitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros”.

Projektu iesniegumus var iesniegt TAVA birojā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV - 1519, 2.ieeja darba dienās - pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8:15 līdz plkst.17:00 (pārtraukums no 12:15 līdz 12:45), piektdienās no 8:15 līdz 15:45 (pārtraukums no 12:15 līdz 12:45), vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi info@latvia.travel(noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti.

Kontaktinformācija: tālrunis: 67229945, elektroniskā pasta adrese: info@latvia.travel

Papildus informācija par "Atbalsta saņemšanu dalībai nacionālajos stendos izstādēs 2012/2013.gadā"

Papildus informācija: